طب سنتی ایرانی که ثمره تجربه های گسترده دانشمندان و حکمای این سرزمین است و با گذشت هزاران سال و با وجود پیشرفت سریع دانش پزشکی روز همچنان پابرجا و پاسخگو بخش عظیمی از نیازهای پزشکی است . بنابر این غفلت از این دانش وتجربه پر مایه و ماندگار به همان اندازه غیر منطقی است که چشم بستن بر دستاوردهای پر شتاب و پر توان روز می باشد لذا بهگزینی از دست یافته های هر دو عرصه می تواند بسیار اثر بخش باشد.