مؤسسین مجتمع درمانی کیمیا
موسسین

 

دکتر حسین زمانی ­یکتا

بنیانگذار و موسس

عضو و نایب رئیس هیئت مدیره

 

متولد سال 1321

دیپلم طبیعی 1340 دبیرستان هدف

دکتری پزشکی 1349 دانشگاه ملی )دانشگاه شهید بهشتی(

تخصص جراحی زنان و زایمان 1356 دانشگاه ملی )دانشگاه شهید بهشتی( و انگلستان (Royal College of Surgeons)

تاسیس مجتمع کیمیا به عنوان مجتمع فرهنگی، درمانی و آموزشی

موسس و رییس درمانگاه دکتر زمانی دهه 50

سهامدار و جراح زنان بیمارستان قائم ( کرج )

سازمان پزشکی قانونی کشور 1362

سهام دار و عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی تجلی امید پارسیان ( تاپ ) تولید کننده تجهیزات پزشکی

عضو هیئت علمی و مدرس مجتمع آموزشی فناوری سلامت راز کیمیا

بنیان گذار و موسس و نایب ریئس هیئت مدیره سلامتکده طب سنتی کیمیا 1393

بنیان گذار و موسس و نایب ریئس مجتمع آموزشی فناوری سلامت راز کیمیا 1393

سهامدار و عضو هیئت مدیره شرکت تهیه و توزیع غذای سالم کیمیا 1393

دارای مقالات علمی متعدد در زمینه احیاء سلولی و مولکولی


دکتر پروین امامی

بنیانگذار و موسس
عضو و رئیس هیئت مدیره و رئیس سلامتکده

 

متولد سال 1326

دیپلم طبیعی 1344 دبیرستان

دکتری پزشکی 1352 دانشگاه ملی )دانشگاه شهید بهشتی(

دکتری تخصصی کلینیکال و پاتولوژی 1359 دانشگاه ملی )دانشگاه شهید بهشتی(

تاسیس مجتمع کیمیا به عنوان مجتمع فرهنگی، درمانی و آموزشی

بنیان گذار و موسس آزمایشگاه پاتوبیولوژی کیمیا 1360

سهامدار و بازرس هیئت مدیره بیمارستان ورئیس آزمایشگاه بیمارستان تهران پارس 1373

سهامدار و عضو هیئت مدیره بیمارستان و رییس آزمایشگاه بیمارستان قائم ( کرج ) 1380

سهام دار و عضو شرکت پزشکی گسپا 1385

سهام دار و نائب رییس هیئت مدیره شرکت تعاونی تجلی امید پارسیان ( تاپ ) تولید کننده تجهیزات پزشکی 1391

عضو هیئت علمی و مدرس مجتمع آموزشی فناوری سلامت راز کیمیا 1385

بنیان گذار و ریئس هیئت مدیره سلامتکده طب سنتی کیمیا 1393

بنیان گذار و ریئس هیئت مدیره مجتمع آموزشی فناوری سلامت راز کیمیا 1393

سهامدار و عضو هیئت مدیره شرکت تهیه و توزیع غذای سالم کیمیا 1393

موسس و مدیر مسپول مجله سلامت سبز 1395

عضو هیئت علمی و مدرس مجتمع آموزشی فناوری سلامت راز کیمیا 1393

دارای مقالات علمی متعدد در زمینه احیاء سلولی و مولکولی