لیست دوره های آموزشی

ردیف نام دوره استاد شهریه تاریخ شروع دوره روز و ساعت تشکیل کلاس ثبت نام
1 کارگاه مزاج شناسی اساتید مورد تایید انجمن علمی طب سنتی ایران 90000 1396/06/27 27 و 28 شهریور ساعت 17:00 الی 20:00 مهلت ثبت نام به پایان رسید
2 حجامت، فصد، بادکش، زالو اساتید مورد تایید انجمن علمی طب سنتی ایران 70000 نامشخص یک جلسه، 3/5 ساعت، نیمه دوم مهر ماه 1396 مهلت ثبت نام به پایان رسید
3 سلامت با طب سنتی اساتید مورد تایید انجمن علمی طب سنتی ایران 76500 نامشخص یک جلسه، 4/5 ساعت، نیمه دوم مهرماه 1396 مهلت ثبت نام به پایان رسید
4 طب سنتی و بیماری های شایع اساتید مورد تایید انجمن علمی طب سنتی ایران 60000 1396/06/22 یک جلسه، 3 ساعت، نیمه دوم مهرماه 1396 مهلت ثبت نام به پایان رسید
5 طب سنتی (پیشرفته) اساتید مورد تأیید انجمن علمی طب سنتی ایران 920000 نامشخص 40 ساعت، نیمه دوم آذر 1396 مهلت ثبت نام به پایان رسید
6 طب سنتی (متوسط) اساتید مورد تایید انجمن علمی طب سنتی ایران 800000 نامشخص 40 ساعت، نیمه دوم آبان ماه 1396 مهلت ثبت نام به پایان رسید
7 طب سنتی (مقدماتی) اساتید مورد تأیید انجمن علمی طب سنتی ایران 680000 نامشخص 40 ساعت، نیمه دوم مهرماه 1396 مهلت ثبت نام به پایان رسید
8 صلبیه شناسی آقای دکتر لشکری، دارای مدرک تخصصی طب سوزنی و مدرس انجمن طب سوزنی ایران 800000 نامشخص 20 ساعت تئوری و عملی، نیمه دوم مهرماه 1396 مهلت ثبت نام به پایان رسید
9 طب سوزنی سر و گردن آقای دکتر حشمت، دارای مدرک تخصصی طب سوزنی و مدرس انجمن طب سوزنی ایران 300000 نامشخص 4 ساعت، نیمه دوم مهرماه 1396 مهلت ثبت نام به پایان رسید
10 طب سوزنی کمر و سیاتیک نامشخص 300000 نامشخص 4 ساعت، نیمه دوم مهرماه 1396 مهلت ثبت نام به پایان رسید
11 عنبیه شناسی مقدماتی آقای دکتر لشکری، دارای مدرک تخصصی طب سوزنی و مدرس انجمن طب سوزنی ایران 800000 نامشخص نیمه دوم مهر ماه 1396 مهلت ثبت نام به پایان رسید
12 عنبیه شناسی تخصصی آقای دکتر لشکری، دارای مدرک تخصصی طب سوزنی و مدرس انجمن طب سوزنی ایران 1000000 نامشخص نیمه دوم مهر ماه 1396 مهلت ثبت نام به پایان رسید